Методичне об’єднання

класних керівників

Голова МО : Бернацька В. В./Files/images/71.jpg

Секретар МО: Сорока О. М.

Члени МО:

Члени МО:

ШтифуркоА.В.-1-А

Дмитренко Н.В.-1-Б

Ващенко К.М.-2-А

Тарганчук О. О. – 2-Б

Осіпова Н.М.2-В

Зубчик І. Б – 3-А

Кобчик С. О. – 3-Б

Цісельська Т.В. – 3-В

Алдошина В. В. – 4-А

Костюк Н. А. – 4-Б

Козачок М.Л. – 5-А

Кукуріка Л.А. – 5-Б

Ніколаєва Л.Д .-6-А

Косенко Т.М.-6-б

Владовська З. М. – 7

Вознюк Н. В. – 8-А

Федоренко Т.Я. –8-Б

Станко Н. І. – 9-А

Буцій О.Я. – 9-Б

Штомпіль О. В. – 10

Терещенко О. М. -11

Тема виховної роботи:

Вдосконалення національно-патріотичного виховання школярів в умовах утвердження незалежності

Тематика засідань МО класних керівників

на 2017-2018 н.р.

1 засідання

Тема:Форми організації позакласної виховної роботи. Патріотичне виховання як приорітетний напрям виховної роботи школи у новому навчальному році.

( 6 вересеня)

 1. Планування роботи на 2017-2018 н.р.
 2. Організація роботи щодо подання звітів класних керівників з соціального захисту дітей. Соціальний паспорт класу.
 3. Про залучення учнів до роботи учнівського самоврядування школи.
 4. Виступ завуча з виховної роботи «Концепція національно-патріотичного виховання та її вплив на організацію виховної роботи в школі – досягнення і невдачі за минулий навчальний рік»
 5. Перегляд основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України

2 засідання

Тема:Допомога батькам у роботі з національно – патріотичного виховання учнів.

(8 листопада)

 1. Анкетуваня батьків та учнів «Використання державної символіки України у повсякденному житті»
 2. Виступ: «Організація спільних справ батьків і дітей».
 3. З досвіду роботи класних керівників.
 4. Круглий стіл «Формування національної свідомості, людської гідності, любові до рідної землі, родини, народу».
 5. Обмін досвідом між класними керівниками:

- виховання у школярів національних і загальнолюдських цінностей;
- системна робота з національного виховання;
- шляхи формування національної свідомості

3 засідання

Тема:Формування у школярів високої громадянської активності та національної свідомості

(24 січня)

 1. Формування у школярів ціннісного ставлення до праці.
 2. Роль трудового виховання в становленні особистості.
 3. Форми й методи роботи класного керівника над морально-етичним розвитком особистості.
 4. Формування ціннісних орієнтацій школярів.
 5. Формування ціннісних орієнтацій і ставлень особистості як основа її життєвої позиції.
 6. Виховання ціннісного ставлення до людей та особистості, правильних орієнтирів у житті.

Завдання. Опрацювати статтю «Цінності та ціннісні орієнтації, їх роль у становленні особистості».

4 засідання

Тема:Озброєння учнів теоретичними знаннями, практичними вміннями та навичками культури праці, розвиток здібностей до певного виду діяльності.

(11 квітня)

 1. Анкетування: «Ставлення дітей та учнівської молоді до праці як однієї з важливих життєвих потреб».
 2. Колективне укладання пам’ятки: «Як допомогти визначитись учневі у житті».
 3. Практичні вправи щодо розвитку в учнів навичок культури праці, розвитку здібностей до певного виду діяльності. (шкільний психолог)
 4. Проведення підсумків роботи методичного об’єднання класних керівників. Проблеми, їх вирішення, пропозиції. (голова МО)
 5. Зібрання пропозиції учителів, батьків, учнів щодо планування виховної роботи на новий рік .
 6. Необхідність використання ІКТ у виховному процесі.
 7. Профілактика жорстокості та насильства у дитячому середовищі.
Циклограма класного керівника

Щоденно:

1. Робота з тими, хто запізнюється, та виявлення причин відсутності учня.

2. Організація харчування учнів.

3. Організація чергування учнів.

4. Індивідуальна робота з учнями.

5. Контроль за зовнішнім виглядом.

Щотижня:

1. Перевірка щоденників.

2. Проведення заходів за планом.

3. Робота з батьками за планом.

4. Робота з вчителями-предметниками.

5. Зустрічі з психологами або медсестрою, психолого-педагогічні спо­стереження.

Щомісяця:

1. Відвідування уроків класу.

2. Консультації психологів стосовно важковиховуваних дітей.

3. Збирання коштів на потреби класу.

4. Зустрічі з батьками за планом.

5. Нарада щодо планування роботи.

Один раз на семестр:

1. Оформлення класного журналу.

2. Семінар класних керівників.

3. Аналіз виконання плану, корекція.

4. Проведення батьківських зборів, засідання батьківського комітету.

Один раз на навчальний рік:

1. Оформлення особових справ.

2. Аналіз роботи та складання плану виховної роботи.

3. Статистичні дані.

4. Проведення відкритого виховного заходу.

Як скласти план виховної роботи?

Орієнтовна структура плану виховної роботи має бути такою:

 1. Аналіз виховної роботи за минулий навчальний рік.
 2. Основні завдання виховної роботи.
 3. Психолого-педагогічна характеристика класу.
 4. Зміст і форми роботи з учнівським колективом:
 1. Класні та загальношкільні виховні заходи.
 2. Попередження травматизму.
 3. Пропаганда здорового способу життя.
 4. Профілактика правопорушень і правова освіта.
 5. Індивідуальна робота з дітьми.
 1. Робота щодо соціального захисту учнів.
 1. Робота з батьками.
Планування виховної роботи класу — складний про­цес, який потребує від класного керівника значних витрат часу, зусиль і вмінь. Але треба пам'ятати, що план не скла­дається раз і назавжди, він має бути робочим, тобто підля­гати корекції і доповненням протягом року.

План виховної роботи сприяє системності та послі­довності в роботі класного керівника, допомагає йому не розмінюватися на дрібниці, а спрямовувати свою роботу на вирішення першочергових завдань навчально-виховно­го процесу.

Продовжуючи розмову про план виховної роботи класного керівника, можна зазначити, що загально­прийнятих форми і структури плану не може бути. Педаго­гові необхідно творчо підійти до складання плану з огляду на особливості класного колективу, умови школи, а також досвід своєї роботи. На практиці існує кілька форм планів, кожна з яких має свої переваги та недоліки.

Підбиваючи підсумок, ми насамперед можемо сказа­ти, що планування значною мірою визначає результати та ефективність виховної роботи.

 • Чітке планування допомагає вчителеві уникнути ба­гатьох помилок і негативних явищ, тому що план дозволяє намітити загальні перспективи та конкретні шляхи вирішен­ня поставлених виховних завдань.
 • План допоможе упорядкувати педагогічну діяль­ність, забезпечити виконання таких вимог, як планомірність і системність, керованість і наступність результатів.
 • За своїм змістом, структурою та формою плани дуже різноманітні, але головне їх призначення — допомога в ор­ганізації виховної роботи, тому вони мають бути зручними для користування, робочими, а не формальними докумен­тами.

Перший розділ плану — аналіз виховної роботи за минулий навчальний рік.

Як зробити аналіз виховної роботи класу за мину­лий рік?

В аналізі роботи доцільно відобразити такі аспекти:

а) результати виховної роботи (рівень вихованості, соціальності учнів тощо);

б) характеристика змін, що відбулися в учнівському колективі (розвиток стосунків між учасниками педагогічного процесу, зміцнення зв'язків і традицій);

в) реалізація поставлених виховних завдань (які з них вирішено і як, що і як вплинуло на їх вирішення, причини невиконання запланованого);

г) аналіз проведеної роботи щодо пріоритетних напрямків роботи школи, результати й організація діяльності, досягнення, недоліки та їх причини.

Другий розділ плану — основні завдання виховної роботи.

Як визначити основні завдання виховної роботи клас­ного керівника?

Ці завдання мають відповідати таким вимогам:

 • випливати з аналізу роботи класу за минулий рік;
 • бути конкретними й реальними для виконання;
 • охоплювати всю сплановану роботу з учнями;
 • враховуватися при плануванні методичної роботи і контролю за виховною роботою та при складанні всіх ін­ших планів і первинних документів.

Третій розділ плану — психолого-педагогічна ха­рактеристика класу.

Як скласти психолого-педагогічну характеристику класу?

ФУНКЦІОНАЛЬНІ (ПОСАДОВІ) ОБОВ'ЯЗКИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

1. Класний керівник планує, організовує і проводить виховну та куль­турно-масову позаурочну діяльність з учнями; сприяє становленню їх як особистостей, створює умови для розвитку їхніх здібностей, талантів.

2. Вивчає індивідуальні особливості, інтереси, нахили учнів, їхнє став­лення до навчання, праці, громадських доручень, організовує в про­водить батьківські збори.

3. Постійно утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, патріотизму, доброти, стриманості, праце­любності.

4. Розвиває пізнавальні інтереси учнів, залучає їх до гуртків технічної і художньої творчості.

5. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність учнів, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства, запобігає шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя.

6. Постійно підвищує свій професійний рівень, загальну культуру.

7. Несе особисту відповідальність за дотримання правил техніки безпеки, норм санітарії та гігієни у приміщенні школи.

8. Щоденно перевіряє відвідування учнями занять.

9. Виховує повагу до людей, культурно-національних, духовних, істо­ричних цінностей України, дбайливе ставлення до навколишнього середовища. Організує лекції, бесіди, диспути, зустрічі, перегляд телепередач та ін.

10. Спрямовує роботу і надає допомогу органам учнівського самовря­дування. Забезпечує належне щоденне чергування учнів у класі та чергування класу по школі.

11. Систематично, відповідно до графіка, затвердженого директором, школи, проводить інформаційно-просвітницькі, виховні, позакласні заходи.

12. Разом з батьками забезпечує щоденне відвідування занять учнями у шкільній формі встановленого зразка.

/Files/images/11809250-3d-n---------n---n---n--------------n---------------n--n.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 882

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.